ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

November 25, 2008

Bull Temple Road. ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ
ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ ! ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ ! ತಾಜ್ಹಾ  ತಾಜ್ಹಾ  ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ !  ಗರ್ಮಾ ಗರಮ್ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ !ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದ, ಬಸವನ ಪರಿಷೆಯ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ .

The Annual Groundnut Fair. 

4 comments:

pRiyA said...

wow to both. i also like the bleeding communist party sign in the background of the second pict.

AGujral said...

Fantastic pictures, I love the portrait of the little gal and all the details.

Exceptional observation.

pink dogwood said...

Little girl is adorable. I didn't even notice the bleeding sign until I read it in Priya's comment. It is funny how both ladies are fixing their sarees for the camera whereas the little girl is all ready with her confident innocent self :)

jyothy karat said...

hmmm... not sure i like ur ppl shots as much :/

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers