ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

November 25, 2008

Bull Temple Road. ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ
ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ ! ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ ! ತಾಜ್ಹಾ ತಾಜ್ಹಾ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ ! ಗರ್ಮಾ ಗರಮ್ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ !ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದ, ಬಸವನ ಪರಿಷೆಯ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್ .

A boy selling a sack of groundnuts at the Annual Groundnut Fair.1 comment:

AGujral said...

This is brilliant, I love the sequence in which you captured the boy playing with the popper.

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers