ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

February 10, 2008

Ulsooor / Halasuru. Someshwara Temple Street

Karunatakam, Khova, Pithar, Pelkaam, Kulparka, Katak, Pakalkot and what about Pijapur?
Only in Ulsoor... sorry Halasuru. Outside a Tamil Medium School.


2 comments:

askios007 said...

That's interesting! Is that really how these names are pronounced in Tamil? Or is it a misspelled Tamil version of something like "Shine" Board Arts?

Whatever! Diversity -- let's celebrate it even at its funniest. Otherwise the hitlers win ..

SloganMurugan said...

That is how it is written in Tamil. But you read it out normallyAccording to Wikipedia: The Tamil script consists of 12 vowels, 18 consonants and one special character, the āytam. That fewer than other Indian scripts.

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers